Privacy Policy

מנטרה לחיים בע"מ – מדיניות הגנת הפרטיות

 

מסמך זה בא לפרט את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה שמטרתה להגן על פרטי לקוחותיה הנמסרים לה בעת ביצוע הזמנות לריטריטים ולפעילויות השונות שהחברה מארגנת.

1.      הפרטים אותם מתבקשים הלקוחות להזין בעת ביצוע הזמנות הם פרטים הנדרשים לצורך לצורך ביצוע ההזמנה והתשלום.

2.      המידע נמסר מרצונו החופשי של כל לקוח לצורך קבלת השירותים מהחברה.

3.      השימוש במידע הוא לצורך מתן השירותים ללקוח בהתאמה לבקשות ולצרכים שלו, ולצורך שליחת חשבוניות וקבלות כנדרש בחוק.

4.      הגישה למידע היא לעובדים מורשים בלבד של החברה ולפי סיסמא אישית.

5.      המידע הנמצא בידי החברה נשמר בצורה מאובטחת  לצורך בירורים עתידיים או חילוקי דעות.